• ເງື່ອນໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ​ແຕ່ 12 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 24 ເດືອນສຸດ​ທ້າຍ;

- ການລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ສິ້ນສຸດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ);

- ວ່າງງານຍ້ອນຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຈາກຜົນກະທົບທາງໄພພິບັດ;

- ຫົວໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງການ​ຫຼຸດ​ຈຳນວນ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ການລະດົມອອກຈາກວຽກ;

- ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນການອອກຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

- ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າງງານ​ແຕ່ 30 ວັນຂຶ້ນໄປ.

- ສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ ສາມາດ​ກັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ​ໄດ້;

- ຖ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ວ່າງ​ງານ​ມາ​ກ່ອນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ສົມທົບ 12 ເດືອນ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

  • ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ການອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນ ຕົນສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ​ແລະ ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນດັ່ງນີ້:

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 12 ຫາ 36 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 37 ຫາ 72 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບແຕ່ 73 ຫາ 144 ເດືອນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 9 ເດືອນ.

- ຖອກເງິນສົມທົບນັບແຕ່ 145 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ.

  • ການສິ້ນສຸດເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ

- ໝົດກຳນົດການຮັບເງິນອຸດໜູນ;

- ປະຕິເສດການຮັບວຽກໃໝ່ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ;

- ມີ​ວຽກເຮັດງານ​ທຳໃໝ່;

- ເສຍຊີວິດ.

Array
(
    [type] => 2
    [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

    [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
    [line] => 464
)