ການ​ອຸດ​ໜູນ​ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ແມ່ນ​ການ​ສະໜອງ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ​ໃຫ້​ ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ລູກ, ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

 

 • ເງື່ອນໄຂ ການເກີດສິດ
 1. ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄດ້​ຖອກ​ເງິນ​ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ 5 ປີ ຫຼື 60 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ;
 2. ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຕ້ອງ:

- ຜົວ​ມີ​ອາຍຸ 60 ປີ, ​ເມຍ 55 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​, ບໍ່​ແຕ່ງດອງ​ໃໝ່ ຫຼື ເສຍ​ອົງຄະ​ປະ​ເພດ 1 ;

- ລູກ​ຄີງ, ລູກລ້ຽງ ຫຼື ລູກ​ນ້າ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 18 ປີ. ສຳລັບ​ລູກ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ພິການ ຫຼື ເສຍ​ຈິດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຕະຫຼອດ​ຊີວິດ ;

- ພໍ່ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ 60 ປີ ແລະ ​ແມ່ 55 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ຊຶ່​ງລູກ​ຜູ້​ເສຍຊີວິດ​ເປັນ​ຄົນ​ລ້ຽງ​ດູ​ຜ່ານ​ມາ.

 

 • ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ການອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

- ຜົວ ຫຼື ເມຍ ໄດ້ຮັບ​ເທົ່າ​ກັບ 30 % ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

- ລູກ ໄດ້ຮັບເທົ່າກັບ 20% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຖ້າລູກຫຼາຍຄົນຄິດໄລ່​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນໃຫ້ບໍ່ເກີນ 60%.

ຖ້າລວມເງິນອຸດໜູນ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກເຂົ້າກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 80% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ

ຜູ້ເສຍຊີວິດ.

- ພໍ່ ແລະ ແມ່ໄດ້ຮັບເທົ່າກັບ 30% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ, ລວມເງິນອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ.

 

ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ

 1. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
 2. ໃບຢັ້ງຢືນ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ;
 3. ຖ້າແມ່ນຄູ່ສົມລົດ ຫຼື ລູກ ​ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕ້ອງອັດສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານ​

ໃດ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ;

 1. ຖ້າ​​ແມ່ນ​ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ຕ້ອງ​ມີ​ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ ທີ່ຢັ້ງຢືນ​ເຖິງ​ການ​ເປັນ

​ ພໍ່ ແລະ ​ແມ່ ທີ່​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ແຍງ-ລ້ຽງ​ດູ​.

 1. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານ

ທາງການໃດໜຶ່ງ.

Array
(
  [type] => 2
  [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

  [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
  [line] => 464
)