• ເງື່ອນໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 1 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ ສໍາລັບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ;

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ ສໍາລັບອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ;

- ຖືກ​ຢຸດ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ຊົ່ວຄາວ​ໃນ​ໄລຍະ​ພັກ​ວຽກ;

- ໄດ້ຮັບ​ການ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ແພດ.

 • ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ການອຸດໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

+ ປ່ວຍການຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ:

- ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການເທົ່າກັບ 80% ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສຸດ​ທ້າຍ, ​ເບີກຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີໜຶ່ງ;

- ເງິນອຸດໜູນ​ປ່ວຍການ​ເທົ່າ​ກັບ 70% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ກ່ອນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ​ເບີກ​ຈ່າຍ​​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ​ສູງ​ສຸດບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີສອງ.

+ ປ່ວຍການຍ້ອນອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ:

​- ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການເທົ່າກັບ 70% ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສຸດ​ທ້າຍ, ​ເບີກຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີໜຶ່ງ;

- ເງິນອຸດໜູນ​ປ່ວຍການ​ເທົ່າ​ກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ກ່ອນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ​ເບີກ​ຈ່າຍ​​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ​ສູງ​ສຸດບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີສອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກ​ສຸຂະພາບຍັງ​ບໍ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ​ຕ້ອງ​​ໄປ​ກວດ ​ແລະ​ ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ສຸຂະພາບ​ຄືນ ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຮັບ​ການ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ອົງຄະ.

ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ​​

 1. ໃບຢັ້ງຢືນການເຈັບປ່ວຍ ຂອງແພດປິ່ນປົວ ສະບັບຕົ້ນ;
 2. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ;
 3. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງ ການໃດໜຶ່ງ.
Array
(
  [type] => 2
  [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

  [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
  [line] => 464
)