• ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໄລຍະເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ ກປຊ 3 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 6​ ເດືອນ​ສຸດ​ທ້າຍ,

- ຖ້າຢຸດຖອກເງິນສົມທົບຍັງສາມາດເຂົ້າປິ່ນປົວໄດ້ຕໍ່ອີກ 3 ເດືອນ, ນັບຈາກເດືອນຢຸດຖອກ​ເງິນ;

- ຖ້າຢຸດຖອກເງິນສົມທົບ​ໃນ​ໄລຍະຮັບເງິນອຸດໜູນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ຍັງມີສິດເຂົ້າປິ່ນປົວໄດ້ຕໍ່ອີກ 3 ເດືອນ, ນັບ​ຈາກ​ເດືອນ​ສິ້ນສຸດ​ການ​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ;

- ຖ້າເຈັບໜັກຢູ່​ໃນໄລຍະໃກ້ຈະສິ້ນສຸດກຳນົດ 3 ເດືອນ, ໂຮງໝໍຍັງຈະສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ ຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະ ເຈັບໜັກຄັ້ງນັ້ນ;

-ຖ້າ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ເສຍ​ຊີວິດ, ຄູ່​ສົມລົດ ​ແລະ ລູກ​ຍັງ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ປິ່ນປົວ​ໄດ້​ຕໍ່​ອີກ 3 ເດືອນ, ຖ້າພວກກ່ຽວບໍ່ໄດ້ ຮັບເງິນອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ.

 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

-ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້ຮັບບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ຮັບອຸດໜູນຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ;

-ຄູ່ສົມລົດ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້ຮັບບຳນານ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ;

-ລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້ຮັບບຳນານ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 23 ປີ, ຖ້າຍັງ ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຍັງເປັນໂສດ ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ສຶກສາ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃດໜຶ່ງ.

 1. ການບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ ແລະ ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວຕ້ອງເລືອກໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາໃດໜຶ່ງ​ໄວ້ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮັບ​ການບໍລິການ ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງຕົນໃນເວລາເຈັບປ່ວຍ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາມລະບົບອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງ ກປຊ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຮັບການບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນຍາມເຈັບປ່ວຍ​​ດ້ວຍການໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມ ຢູ່ໂຮງໝໍ ທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກໄວ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຈ່າຍເງິນຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ, ຍ້ອນວ່າ ຫກປຊ ໄດ້ຈ່າຍເງິນມອບເໝົາກັບໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາໄວ້ແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ແລ້ວ. ຖ້າການເຈັບປ່ວຍຄັ້ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ ສົ່ງຕໍ່ໄປໂຮງໝໍອື່ນ, ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫກປຊ ຈະ​​ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ນອກຈາກການຈ່າຍເງິນແບບມອບເໝົາແລ້ວ ຫກປຊ ຍັງໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມໃຫ້ໂຮງໝໍ, ໃນກໍລະນີປິ່ນປົວ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາເຈັບປ່ວຍທຸກຄັ້ງຕ້ອງຖືບັດປະກັນສັງຄົມເຂົ້າໄປໂຮງໝໍ ທີ່ຕົນເລືອກໄວ້.

ໃນ​ກໍລະນີເຈັບປ່ວຍກະທັນຫັນ (ເຈັບສຸກເສີນ) ສາມາດ​ເຂົ້າ​ປິ່ນປົວ​ຢູ່​ໂຮງໝໍ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້. ຖ້າ​​ເປັນ​ໂຮງໝໍ​ຄູ່​ສັນຍາ ກັບ ຫກປຊ ​​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ປິ່ນປົວ​ດ້ວຍ​ການແຈ້ງ ​ແລະ ໃຊ້​ບັດ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​, ​ແຕ່ຖ້າ​​ເຂົ້າ​ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ຄູ່​ສັນຍາ​ກັບ ຫກປຊ ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໂທ​ແຈ້ງ​ໂຮງໝໍ ທີ່​ຕົນ​ເລືອກ​ ຫຼື ຫກປຊ ພາຍ​ໃນ 72 ຊົ່ວ​ໂມງ (3ມື້) ແລະ ກ່ອນ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ​ນັ້ນຕ້ອງ​ໄດ້​ເກັບ​ທ້ອນ​ເອົາ​​ເອກະສານ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໄປສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ໂຮງໝໍ​ທີ່​ຕົນ​ເລືອກ ​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຂໍ​ຖອນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປິ່ນປົວ​ຄັ້ງນັ້ນຄືນ.

 1. 2. ການ​ອຸດ​ໜູນທາງການແພດມີ:

-ການບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວກໍລະນີ​ເປັນ​ພະຍາດ​ອາຊີບ ຫຼື ພະຍາດ​ອື່ນ;

-ການບໍລິການ​ທາງ​ການ​ແພດ ກໍລະນີ​ປະສົບ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ແຮງ​ງານ ຫຼື ອຸປະຕິ​ເຫດ​ອື່ນ;

-ການໃຫ້ບໍລິການໃນເວລາຖືພາ ແລະ ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸ​ລູກ;

-ການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ;

-ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂຄສະນາປ້ອງກັນພະຍາດ; ຫຼື ປະຕິບັດຕາມສັນຍາລະຫວ່າງ ໂຮງໝໍ ກັບ ຫກປຊ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 1. ການບໍລິການຢູ່ໂຮງໝ

ໃນ​ເວລາເຂົ້າ​ຮັບ​ບໍລິການ​ກວດ ​ແລະ ​ປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ ທີ່​ໂຮງ​ໝໍຄູ່​ສັນຍາ​ກັບ ຫກປຊ ​ທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງຖືບັດປະກັນ ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທາງ​ການໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີ​ຮູບ​ຕິດໄປພ້ອມ​ເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ, ບັດພະນັກງານ, ໃບ​ຂັບ​ຂີ່ ຫຼື ບັດ​ນັກຮຽນ.

ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ໄດ້ມີໜ່ວຍງານຮັບຕ້ອນຄົນເຈັບປະກັນສັງຄົມ, ເພື່ອກວດ​ຂໍ້ມູນການ​ເກີດ​ສິດປິ່ນປົວ​ ພ້ອມ​ທັງ ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິການ​ກວດ ​ແລະ ​ປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ. ສະນັ້ນ, ​ເຂົ້າ​ໂຮງໝໍ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ​ຫ້ອງ (ປ່ອງ) ຮັບຕ້ອນຄົນ​ເຈັບປະກັນ​ສັງຄົມ ​ເພື່ອ​ແຈ້ງ​ບັດ​ປະກັນ​ສັງຄົມ.

 1. ການ​ປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ ຢູ່ຕ່າງປະ​ເທດ​​ແມ່ນ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງນີ້:

-ເກີດ​ເຈັບ​ກະທັນຫັນ​ໃນ​​ເວລາ ທີ່​ໄປ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ທາງ​ລັດຖະການໄລຍະ​ສັ້ນຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ;

-ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ໂດຍ​ການສະ​ເໜີ​ຈາກ​​ໂຮງໝໍ​ຄູ່​ສັນຍາ.

ສຳລັບ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ປິ່ນປົວ​ແມ່ນ​ຕາມ​ລະດັບ​ລາຄາ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຢູ່​ໃນ ສປປ ລາວ.

Array
(
  [type] => 2
  [message] => syntax error, unexpected '(' in /home/ssolaogo/public_html/language/lo-LA/lo-LA.lib_joomla.ini on line 243

  [file] => /home/ssolaogo/public_html/libraries/src/Language/LanguageHelper.php
  [line] => 464
)